REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez CreOwnia Aleksandrę Szeremet-Wilczyńską za pośrednictwem sklepu internetowego www.creownia.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

I. Stosowane definicje.

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.creownia.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – Aleksandra Szeremet Wilczyńska prowadzącą indywidualną .działalność gospodarczą pod firmą CreOwnia Aleksandra Szeremet-Wilczyńska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) w Pile (64-920) pod adresem: ul. Kujawska 1B, NIP: 7822246966, REGON: 301777394, e-mail: kontakt@creownia.pl, tel. e-sklep: + 48 668 066 003.
 3. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep, działająca w domenie www.creownia.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 5. Polityka Prywatności RODO - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika,  że  nie  ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, Przedsiębiorca jak i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
 10. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 12. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 13. Produkt– wszystkie rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.
 14. Trwałość produktu – zdolność produktu do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 15. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 16. Reklamacja - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Produktu z umową.
 17. Konto - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
 18. Newsletter - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

II. Postanowienia ogólne

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy, wyborze sposobu płatności i składaniu Zamówienia.
 2. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
 4. Sprzedawca wystawia faktury VAT/Rachunki sprzedaży/paragony fiskalne.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę są nowe.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z usług Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

a. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);

b. odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

     c. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.

2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący  posiadało w szczególności:

     a.  aktualny system antywirusowy,

     b.  skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

     c. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

     d.  aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

     e.  oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie: PDF/.DOC/.XLS

 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupujących ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

IV. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie Produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

V. Formy płatności

    1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a. przelew tradycyjny - na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Millennium S.A. Oddział Piła nr 73 1160 2202 0000 0002 6189 6483 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b. płatność online – przedpłata online poprzez zewnętrzny system płatności, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 PLN (całkowicie opłaconym), NIP: 7792308495, REGON 300523444;

c. płatność za pobraniem - opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia Produktu polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Produktu.

    2. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

VI. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na Stronę Internetową Sklepu www.creownia.pl a następnie wybrać Produkt, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

a)   dodania Produktu do koszyka,

b)   wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,

c)   podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży,

d)  wskazania danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,

e)   wybór formy płatności,

f) akceptacja Regulaminu,

g)  potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

  1. Kupujący w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Produkt jako Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta. Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. 
  2. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
  3. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
  4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym Umowy sprzedaży obejmującej zamówiony Produkt. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy. 
  5. Sprzedawca dostarczy Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, w szczególności w formie Regulaminu Sklepu online zapisanego w formie PDF, na podstawie którego doszło do zawarcia umowy, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu.

VII. Termin realizacji zamówienia i dostawa Produktów

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia w ciągu:

a)  5 dni roboczych – w przypadku zamówień standardowych Produktów;

b) 14 dni roboczych – w przypadku zamówień Produktów według indywidualnych wskazań Kupującego

- licząc od dnia następnego, w którym Sprzedawca otrzyma płatność.

2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

3. Koszty dostawy podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego. 

5. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Produktu. 

6. W przypadku, gdy przy odbiorze Produktu Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości  przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy
o zaistniałej sytuacji. 

7. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

VIII. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 1. Konsument, którzy zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w dalszej części Regulaminu oraz w Rozdziale 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm., dalej zwanej ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w rozdziale IX Regulaminu - Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)  obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej: 

a)  dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta

b)  nazwę lub symbol zwracanego Produktu, 

c)  datę otrzymania Produktu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, 

d) numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Produktu przez Sprzedawcę.

 1. Konsument może także przesłać oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@creownia.pl, korzystając z:

a) Formularza odstąpienia od umowy, który jest zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu lub przy wykorzystaniu załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

b) przez złożenie oświadczenia na Stronie Internetowej Sklepu.

6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną w sposób, o którym mowa w ust. 5 powyżej Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. na podany przez niego adres e-mail).

7.  W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

8. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

IX. Wyjątki od odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z artykułem 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w szczególności w odniesieniu do umowy:

a) o świadczenie usług, za które jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkt wytworzony według indywidualnych wskazań Konsumenta).

X. Uprawnienia konsumenckie w przypadku niezgodności Produktu z umową

i zasady reklamacji

 1. Zasady reklamacji Produktu zakupionego przez Konsumenta na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576. Natomiast zasady reklamacji Produktu zakupionego przez Konsumenta na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. (niezgodność Produktu z umową).
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodne z umową. Produkt jest zgodny z umową w szczególności, jeżeli:
   1. zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
   2. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   3. występuje w takiej ilości i posiada takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju.

3.  W przypadku niezgodności Produktu z umową w terminie do 2 lat od daty dostarczenia Produktu, Konsumentowi przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Produktu, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Produktu do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu.

4. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie. W celach dowodowych, Sprzedawca zaleca jednak, aby wszelkie reklamacje dotyczące Produktu były wysyłane w formie pisemnej pocztą na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na jego adres e-mail: kontakt@creownia.pl. Formularz reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.

5. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,

b) nazwę zakupionego Produktu,

c) opis reklamacji,

d) datę ujawnienia się niezgodności Produktu z umową,

e) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.).

6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o poddanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi odpowiedź na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku (np. na podany przez niego adres e-mail).

8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Produktu, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji z tytułu niezgodności z umową.

9.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 

10. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

11.  Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

12.  Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

14. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Produkt został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

15. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie.

16. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z umową, jeżeli wyraźnie poinformował Konsumenta, że dana cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową, a Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego pola potwierdzającego akceptację na formularzu Zamówienia lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy, potwierdzającej taką akceptację. 

17. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument ta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ze względu na niemożność lub nadmierne koszty,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany lub z oświadczenia Przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 

19. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności z umową jest istotny.

20.  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez nich wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby zgodzili się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

21.  Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 11-14 oraz ust. 17 lit. a-d powyżej.

XI. Zwrot Produktu oraz płatności przy odstąpieniu 

od umowy zawartej na odległość

1. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.  Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem                             lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy lub przekazuje go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przez jego upływem.

5. Zwracany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres: CreOwnia Aleksandra-Szeremet Wilczyńska, ul. Kujawska 1B, 64-920 Pila (z dopiskiem „ZWROT”)

6.    W celu dokonania zwrotu postępuj według następujących kroków:

a. zapakuj NIEUŻYWANY Produkt do paczki;

b. pamiętaj o umieszczeniu w paczce oświadczenia o odstąpieniu od umowy (możesz skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość zamieszczonego na Stronie Sklepu Internetowego);

c. dostarcz lub prześlij zwracany Produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: CreOwnia Aleksandra-Szeremet Wilczyńska, ul. Kujawska 1B, 64-920 Pila (z dopiskiem „ZWROT”);

       d. oczekuj na zwrot pieniędzy.

7.  Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt dostawy Produktu liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.

XII. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.

3.   Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności RODO.

4. Polityka Prywatności RODO reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:

a) składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,

b) założeniem Konta w Sklepie,

c) zapisaniem się Kupującego do Newslettera,

d) kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

XIII. Newsletter

1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.

 1. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 2. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 3. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 1. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

XIV. Formularz kontaktowy

1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.

 1. Korzystanie przez Kupującego z formularza jest dobrowolne.
 2. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności RODO.

XV. Autorskie prawa majątkowe

1.  Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć,    

nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody   Sprzedawcy.

3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).

XVI. Opinie o produktach

Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawianych przez Kupujących opinii o Produktach.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta, a zawarte w punktach VIII – XI stosuje się do także do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt Kupującemu.
 4. Konsument posiada uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie Internetowej Sklepu, z uwzględnieniem ust. 7 poniżej.
 7. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, umieszczając z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację, na stronie Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2023 r.

Subskrybuj newsletter

Nie przegap

Latest news about trends, sales and discounts.